Helpota ympäristöluvan hakuprosessia - AX-Suunnittelu auttaa

6.9.2019
Usein saamme kuulla, että ympäristöluvan hakeminen ja saaminen kestää luvattoman kauan. Nyrkkisääntönä lupaprosessissa voidaan pitää noin vuoden käsittelyaikaa, uusien toimintojen osalta hieman vähemmän – mutta mikään ei ole kiveen kirjoitettua. Asiantuntijan rooli on tehdä toiminnanharjoittajalle, ja myös viranomaiselle, ympäristöluvan hakeminen mahdollisimman sujuvaksi ja nopeaksi.

LVI-historiikki 2018

Börje Hagner on päivittänyt LVI-alan historiakoosteen "Kun isoisä Fläktiltä pajatuhottimen osti". Sisältöä on lisätty ja täsmennetty. Muutokset on tehty sinisellä värillä, joten aiemman version lukijoiden on helppo selata päivitykset.  

LVI Historiikki 2018

LED-valaistus nykypäivänä

Led-valaistus on syrjäyttämässä muita valaistusratkaisuita kovaa vauhtia. Aluksi monet välttelivät ledejä heikon hinta-laatusuhteen takia, mutta sittemmin niistä on tullut halutumpia erilaisiin kohteisiin. Tänä päivänä suunnittelupöydällä pyörivät valaisintyypit ovat pääsääntöisesti vain led-tekniikalla toteutettuja ja myös asiakkaat osaavat pyytää led-valaisimia kohteisiin, koska niiden hinta-laatusuhde on nyt hyvä.

Uusia ilmavirtojen mitoitusohjeita ilmestynyt

Rakentamismääräysten muuttumisesta ovat useimmat rakennusalalla toimivat varmaankin jo kuulleet. Esimerkiksi vanhat ilmanvaihtoa ja vesi- ja viemärijärjestelmiä sääntelevät rakentamismääräykset D1 ja D2 poistuivat käytöstä vuoden 2018 alussa. Tilalle tulivat suppeahkot asetukset, jotka kuvaavat lopputulokselle asetettuja vaatimuksia. Asetuksia tukemaan laaditaan, tai on jo laadittu, ohjeistusta käytäntöä varten.

Maakaasu on mahdollisuus, edelleen

Valtioneuvosto antoi 11.5.2017 eduskunnalle esityksen maakaasumarkkinalaiksi. Keskeisenä kohtana lakiesityksessä tietysti on markkinoiden avaaminen kilpailulle – tähän asti kun Suomen maakaasun käyttö yli 40 vuoden ajan on perustunut Venäjältä tulevaan putkikaasuun. Tuloksena syntyisi tilanne, jossa siirtoverkko olisi eriytetty maakaasun tuotannosta ja myynnistä.

Onko huonetilan ATEX-paineenkevennys kunnossa?

Räjähdysvaaralliseksi luokiteltu tila eli niin sanottu ATEX-tila suunnitellaan ja toteutetaan ATEX-lainsäädännön ja -standardien mukaisesti. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että pyritään estämään räjähdyskelpoisten ilmaseosten muodostuminen, laaditaan järkevät tilaluokitukset, eliminoidaan syttymislähteet ja valitaan vaatimustenmukaiset ATEX-laitteet. Varmistetaan, että asennukset ja dokumentaatio toteutetaan asianmukaisesti.

VRF-järjestelmät vaihtoehto vesikiertoisille jäähdytysjärjestelmille pienten ja keskisuurten toimistorakennusten jäähdytyksessä

Keskisuurten ja suurten toimistorakennusten jäähdytys on perinteisesti toteutettu keskitetysti vesikiertoisilla jäähdytysjärjestelmillä. Pienet, muutaman huoneen kohteet on sen sijaan jäähdytetty kompakteilla ja edullisilla koneilla, missä kylmäaine jäähdyttää höyrystymällä suoraan huoneyksikössä. Usean tilan jäähdytyksen hoitaminen kustannustehokkaasti ja keskitetysti on ollut kuitenkin näillä suorahöyrysteisillä koneilla haasteellista.

Valimohiekan puhdistaminen kompostoimalla -projektiseminaari

AX-Suunnittelu on ollut mukana LIFE-Foundrysand projektissa, jossa valimohiekkojen uusiokäyttöä ja puhdistamista kompostoimalla on tutkittu vuosina 2015-2016. Meehanite Technology Oy:n koordinoiman projektin tuloksia sekä uudistuvan MARA asetuksen muutoksia valimohiekan uusiokäyttönäkökulmista esiteltiin projektiseminaarissa 27.4.2017, UKK-instituutilla Tampereella. Paikalla oli valimoasiantuntijoita, viranomaisia ELY-keskuksista, jätteenkäsittelylaitosten asiantuntijoita sekä projektin toteutukseen osallistuneita Meehanite Technologyn ja AX-Suunnittelun edustajia. 

Sammutusjätevesisuunnitelmat kuntoon

Vaarallisia kemikaaleja käyttävällä yrityksellä on oltava suunnitelma ja tarvittaessa laitteistot tai menetelmät tulipalossa saastuneen sammutusveden käsittelemiseksi. Suunnitelman laatimiseksi on selvitettävä paloskenaario ja arvioitava kemikaalien pilaaman sammutusjäteveden määrä ja vaikutukset ympäristöön.

Puhdastilat

Puhdastilat sairaalassa

Sairaaloissa on paljon tiloja, joissa puhtaus on tärkeää ja hygieniavaatimukset kovia, mutta varsinaisia puhdastiloja ovat käytännössä vain sairaala-apteekin lääkevalmistustilat ja tietyt laboratoriotilat.

AX-Suunnittelu sisäpöly

AX ja sisäpölyt

Tiesitkö, että siivouksella voit vaikuttaa selvästi sisäolosuhteisiin? Sen lisäksi, että pölyyn on sitoutuneena mikrobeja ja haitallisia yhdisteitä, paksu lika- ja pölykerros esimerkiksi valaisinten päällä voi vähentää huoneen tulevan valon määrää jopa 20 %. Pöly voi aiheuttaa myös tulipalovaaran.