Sammutusjätevesisuunnitelmat kuntoon

Vaarallisia kemikaaleja käyttävällä yrityksellä on oltava suunnitelma ja tarvittaessa laitteistot tai menetelmät tulipalossa saastuneen sammutusveden käsittelemiseksi. Suunnitelman laatimiseksi on selvitettävä paloskenaario ja arvioitava kemikaalien pilaaman sammutusjäteveden määrä ja vaikutukset ympäristöön. Suunnitelmassa on oltava tieto sammutusjätevesien todennäköisestä laadusta, mahdollinen myrkyllisyys, käsittelytarve ja mahdolliset kulkeutumisreitit vesistöön tai todennäköinen imeytyminen maaperään ja näiden haittojen estämismahdollisuudet sekä niihin varautuminen. 

Asiasta säädetään ns. kemikaaliturvallisuusasetuksessa VNa 856/2012 ja ympäristönsuojelulaissa 527/2014 (maaperän ja pohjaveden pilaamiskielto). Käytännössä lainsäädännön vaatimukset esitetään toiminnanharjoittajalle kemikaali- ja ympäristöluvissa.  

Mikäli sammutusveden mukana maaperään, vesistöön tai jätevedenpuhdistamolle voi päästä kemikaaleja sellaisia määriä, että niistä voi aiheutua haittaa, on yrityksen järjestettävä sammutukseen käytetyn veden talteenottojärjestelmä. Järjestelmän keräyskapasiteetin on oltava riittävän suuri sammutusveden käyttöön nähden. Talteenottoon voidaan käyttää esimerkiksi rakennuksen sisätiloja, vallitiloja, erillisiä säiliöitä tai padota sammutusjätevedet erilaisin rakentein piha-alueelle. Tarkoituksena on, että sammutusjätevedet saadaan hallitusti talteen ennen ympäristöön tai jätevedenpuhdistamolle leviämistä, jolloin ne voidaan kerätä ja kuljettaa turvallisesti jatkokäsiteltäväksi.
        
Meillä on laaja kokemus sammutusjätevesisuunnitelmien laatimisesta useiden eri teollisuusalojen ja kokoluokkien tuotantolaitoksiin. Ota yhteyttä, niin räätälöidään yhteistyössä juuri Teidän kohteeseenne soveltuva sammutusjätevesisuunnitelma. 

Elina Ekola-Özalp
suunnittelija, Ympäristö- ja turvallisuustekniikka
Insinööritoimisto AX-LVI Oy

elina.ekola-ozalp@ax.fi
p. 03 2680 273

Lisätietoja tarvittaessa antavat myös:

Ari Virtanen Krister Koivula
ari.virtanen@ax.fi krister.koivula@ax.fi
p. 040 770 8663 p. 040 555 0911