Rakennusten energiatehokkuus muodostuu suunnitteluvaiheessa tehdyistä valinnoista sekä valmiin rakennuksen käytön aikaisesta ylläpidosta. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa tehdyillä valinnoilla on merkittävin vaikutus rakennusten energiatehokkuuteen.


Elinkaarikonsultoinnin tavoitteena on ohjata suunnittelua energiataloudellisiin, kestäviin ratkaisuihin sekä tuoda elinkaariedullisuuden, muunneltavuuden, käytettävyyden, kestävyyden ja energiatehokkuuden näkökulmat kaikkiin suunnittelualoihin heti hankesuunnittelun alusta lähtien.

Elinkaarinäkökulman huomioivaan suunnitteluprosessiin sisältyy eritasoisia energiataloudellisuuden ja elinkaarikustannusten tarkasteluja projektin eri vaiheissa. Suunnittelun edetessä elinkaarikonsulttimme ideoivat energiataloudellisia ratkaisuvaihtoehtoja ja tekevät energiankulutuslaskentaa dynaamisella laskentaohjelmalla.

Simuloinnin on tarkoitus toimia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tilaajan päätöksenteon tukena vertailtaessa erilaisten rakenne-, järjestelmä- ja laitevalintojen vaikutusta pitkän aikavälin energia-, ylläpito- ja käyttökustannuksiin. Lisäksi varmistetaan, että valitut säätö- ja ohjausratkaisut tuottavat halutut olosuhteet minimienergiankulutuksella.

Elinkaarikonsultti tekee yhteistyötä pää- ja muiden suunnittelijoiden kanssa sekä tuottaa mm. rakennuslupaan liittyvän energiaselvityksen vaatimat dokumentit.

Teemme elinkaarisuunnittelun Elinkaarisuunnittelun tehtäväluettelon ELINK12 mukaan tai asiakkaan tarpeiden mukaisesti.


Energiaselvitykset ja energiatodistukset

Meiltä saat energiaselvitykset ja -todistukset kaikkiin erilaisiin tarpeisiin. Asiantuntijamme laativat määräysten mukaiset energiaselvitykset luotettavasti. Kaikilla laskijoillamme on ylemmän tason erillisen energiatodistuksen antajan pätevyys (FISE).

Energiaselvitystä tarvitaan uudisrakennuksen rakennusluvan varaisissa laajennus-, korjaus- sekä käyttötarkoituksen muutostöissä rakennusluvan liitteenä sekä uudisrakennuksen rakennuslupaa varten.

Asiantuntijoidemme avulla laaditussa energiaselvityksessä selvitetään suunnittelutarveratkaisujen vaikutukset energiankulutukseen. Teemme myös tarvittavat energiatekniset selvitykset olemassa olevien rakennusten rakennuslupahakemusten liitteeksi asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Energiatodistusta tarvitaan muun muassa asuntojen vuokraamisen tai myynnin yhteydessä.

Erillisen olemassa olevan rakennuksen energiatodistuksen laadintaan sisältyy asiantuntijan kohdekäynti, jonka yhteydessä annetaan toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi.


Ohjelmisto

Käytämme rakennusten energiasimulointiin IDA Indoor Climate and Energy -ohjelmistoa. Ohjelmisto on ns. dynaaminen laskentamenetelmä, jolla voidaan simuloida rakennuksen termisiä olosuhteita sekä energiankulutusta. Ohjelmisto pystyy hyödyntämään arkkitehtimalleja (IFC) ja MagiCAD Room pohjaisia IFC-malleja.