Motiva-katselmukset ja -analyysit ovat työ- ja elinkeinoministeriöiden tukemia selvityshankkeita, joista laaditaan yksityiskohtainen raportti energiankäytöstä ja joukko energiansäästöehdotuksia takaisinmaksuaikoineen. AX-Suunnittelulla on vankka kokemus katselmustoiminnasta niin pienten palvelurakennusten kuin suurten tehdaskompleksienkin osalta. Teemme näihin kohteisiin myös rakennuslupaa varten tarvittavat energiaselvitykset ja energiatodistukset.


AX-Suunnittelu Energiakatselmukset

Energiaselvitys vaaditaan uudiskohteilta rakennuslupavaiheessa. Uudisrakennuksen energiaselvitys sisältää rakennusmääräyskokoelman D3 mukaiset selvitykset:

  • Rakennuksen energiatodistuksen
  • Rakennuksen lämmitys- ja jäähdytysteholaskelman
  • Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelman
  • Kesäajan huonelämpötilatarkastelun.

Energiatodistusta tarvitaan muun muassa asuntojen vuokraamisen tai myynnin yhteydessä.

E-lukuun perustuva energiatodistus vaaditaan rakennuksen myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.

Energiatodistuksen laadintaan sisältyy asiantuntijan kohdekäynti.

Annetaan toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi.


Energiakatselmukset

Motivan mukaiset katselmukset
Energiakatselmuksessa asiantuntijamme selvittävät kohteen energiankäytön nykytilanteen sekä mahdollisuudet tehostaa energiankäyttöä.

Katselmuksen ensimmäisessä vaiheessa selvitetään energiavirrat ja niiden jakautuminen sekä potentiaaliset säästökohteet.

Katselmuksen toisessa vaiheessa keskitytään potentiaalisiin säästökohteisiin ja tehdään alustavat parannusehdotukset. Ehdotettujen säästötoimenpiteiden kannattavuutta arvioidaan laskemalla investoinneille yksinkertainen takaisinmaksuaika. Raportissa esitetään kohteen perustiedot, energiavirrat ja säästöehdotusten periaateratkaisut kustannuslaskelmineen.

Motiva-energiakatselmuksia olemme tehneet teollisuuteen ja julkiselle sektorille huomattavan määrän. Motivan hyväksymiä energiakatselmoijia on palveluksessamme noin 20 henkilöä.


Suuren yrityksen energiakatselmus ja siihen liittyvät kohdekatselmukset

AX-Suunnittelulla on kyky, ammattitaito sekä pätevöityneet vastuuhenkilökoulutuksen saaneet asiantuntijat suorittaa energiatehokkuuslain mukaiset suurten yritysten energiakatselmukset ja niihin sisältyvät kohdekatselmukset. Ammattitaidolla huolellisesti suoritetut katselmukset lisäävät tietoa energian käytöstä, kuluista ja jakautumisesta liiketoiminnassa.

Energiatehokkuutta parantavilla toimenpiteillä pyritään pienentämään toiminnasta aiheutuvia kuluja ja luomaan energiatehokasta toimintaympäristöä järjestelmien toimivuutta unohtamatta. Suoritamme katselmukset asiakkaan kanssa yhteistyössä asiakkaan tarpeet huomioiden.

AX-Suunnittelussa on viisi yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilön pätevyyden omaavaa henkilöä.


Muut energiakatselmukset

AX-Suunnittelu tarjoaa monipuolisia energiakonsultointi- ja suunnittelupalveluja teollisuuskohteiden energiankäytön tehostamiseksi. Teemme asiakkaillemme myös Motivan mukaisten katselmuksien lisäksi vapaamuotoisia energiaselvityksiä ja -tutkimuksia niin teollisuusrakennuksiin kuin tuotantoprosesseihin.

Energiakatselmuksen hyötyjä ovat mm. energiatehokkuuden parantuminen, kustannussäästöt sekä hiilidioksidipäästöjen pienentyminen.