Motiva-katselmukset ja -analyysit ovat työ- ja elinkeinoministeriöiden tukemia selvityshankkeita, joista laaditaan yksityiskohtainen raportti energiankäytöstä ja joukko energiansäästöehdotuksia takaisinmaksuaikoineen. AX-Suunnittelulla on vankka kokemus katselmustoiminnasta niin pienten palvelurakennusten kuin suurten tehdaskompleksienkin osalta. Teemme näihin kohteisiin myös rakennuslupaa varten tarvittavat energiaselvitykset ja energiatodistukset.


AX-Suunnittelu Energiakatselmukset

Energiaselvitykset ja energiatodistukset

Meiltä saat energiaselvitykset ja -todistukset kaikkiin erilaisiin tarpeisiin. Asiantuntijamme laativat määräysten mukaiset energiaselvitykset luotettavasti. Kaikilla laskijoillamme on erillisen energiatodistuksen antajan pätevyys (FISE).

Energiaselvitystä tarvitaan uudisrakennuksen rakennuslupaa varten.
Asiantuntijoidemme avulla laaditussa energiaselvityksessä selvitetään suunnittelutarveratkaisujen vaikutukset energiankulutukseen. Teemme myös tarvittavat energiatekniset selvitykset olemassa olevien rakennusten rakennuslupahakemusten liitteeksi.

Energiaselvitys vaaditaan uudiskohteilta rakennuslupavaiheessa. Uudisrakennuksen energiaselvitys sisältää rakennusmääräyskokoelman D3 mukaiset selvitykset:

  • Rakennuksen energiatodistuksen
  • Rakennuksen lämmitys- ja jäähdytysteholaskelman
  • Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelman
  • Kesäajan huonelämpötilatarkastelun.

Energiatodistusta tarvitaan muun muassa asuntojen vuokraamisen tai myynnin yhteydessä.

E-lukuun perustuva energiatodistus vaaditaan rakennuksen myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.

Energiatodistuksen laadintaan sisältyy asiantuntijan kohdekäynti.

Annetaan toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi.


Energiakatselmukset

Motivan mukaiset katselmukset
Energiakatselmuksessa asiantuntijamme selvittävät kohteen energiankäytön nykytilanteen sekä mahdollisuudet tehostaa energiankäyttöä.

Katselmuksen ensimmäisessä vaiheessa selvitetään energiavirrat ja niiden jakautuminen sekä potentiaaliset säästökohteet.

Katselmuksen toisessa vaiheessa keskitytään potentiaalisiin säästökohteisiin ja tehdään alustavat parannusehdotukset. Ehdotettujen säästötoimenpiteiden kannattavuutta arvioidaan laskemalla investoinneille yksinkertainen takaisinmaksuaika. Raportissa esitetään kohteen perustiedot, energiavirrat ja säästöehdotusten periaateratkaisut kustannuslaskelmineen.

Motiva-energiakatselmuksia olemme tehneet teollisuuteen ja julkiselle sektorille huomattavan määrän. Motivan hyväksymiä energiakatselmoijia on palveluksessamme noin 20 henkilöä.


Suuren yrityksen energiakatselmus ja siihen liittyvät kohdekatselmukset

AX-Suunnittelulla on kyky, ammattitaito sekä pätevöityneet vastuuhenkilökoulutuksen saaneet asiantuntijat suorittaa energiatehokkuuslain mukaiset suurten yritysten energiakatselmukset ja niihin sisältyvät kohdekatselmukset. Ammattitaidolla huolellisesti suoritetut katselmukset lisäävät tietoa energian käytöstä, kuluista ja jakautumisesta liiketoiminnassa.

Energiatehokkuutta parantavilla toimenpiteillä pyritään pienentämään toiminnasta aiheutuvia kuluja ja luomaan energiatehokasta toimintaympäristöä järjestelmien toimivuutta unohtamatta. Suoritamme katselmukset asiakkaan kanssa yhteistyössä asiakkaan tarpeet huomioiden.

AX-Suunnittelussa on viisi yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilön pätevyyden omaavaa henkilöä.


Muut energiakatselmukset

AX-Suunnittelu tarjoaa monipuolisia energiakonsultointi- ja suunnittelupalveluja teollisuuskohteiden energiankäytön tehostamiseksi. Teemme asiakkaillemme myös Motivan mukaisten katselmuksien lisäksi vapaamuotoisia energiaselvityksiä ja -tutkimuksia niin teollisuusrakennuksiin kuin tuotantoprosesseihin.

Energiakatselmuksen hyötyjä ovat mm. energiatehokkuuden parantuminen, kustannussäästöt sekä hiilidioksidipäästöjen pienentyminen.


Energia- ja elinkaarikonsultointi

Rakennusten energiatehokkuus muodostuu suunnitteluvaiheessa tehdyistä valinnoista sekä valmiin rakennuksen käytön aikaisesta ylläpidosta. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa tehdyillä valinnoilla on merkittävin vaikutus rakennusten energiatehokkuuteen.

Elinkaarikonsultoinnin tavoitteena on ohjata suunnittelua energiataloudellisiin, kestäviin ratkaisuihin sekä tuoda elinkaariedullisuuden, muunneltavuuden, käytettävyyden, kestävyyden ja energiatehokkuuden näkökulmat kaikkiin suunnittelualoihin heti hankesuunnittelun alusta lähtien.

Elinkaarinäkökulman huomioivaan suunnitteluprosessiin sisältyy eritasoisia energiataloudellisuuden ja elinkaarikustannusten tarkasteluja projektin eri vaiheissa. Suunnittelun edetessä elinkaarikonsulttimme ideoivat energiataloudellisia ratkaisuvaihtoehtoja ja tekevät energiankulutuslaskentaa dynaamisella laskentaohjelmalla.

Simuloinnin on tarkoitus toimia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tilaajan päätöksenteon tukena vertailtaessa erilaisten rakenne-, järjestelmä- ja laitevalintojen vaikutusta pitkän aikavälin energia-, ylläpito- ja käyttökustannuksiin. Lisäksi varmistetaan, että valitut säätö- ja ohjausratkaisut tuottavat halutut olosuhteet minimienergiankulutuksella.

Elinkaarikonsultti tekee yhteistyötä pää- ja muiden suunnittelijoiden kanssa sekä tuottaa mm. rakennuslupaan liittyvän energiaselvityksen vaatimat dokumentit.

Teemme elinkaarisuunnittelun Elinkaarisuunnittelun tehtäväluettelon ELINK12 mukaan tai asiakkaan tarpeiden mukaisesti.


Ohjelmisto

Käytämme rakennusten energiasimulointiin IDA Indoor Climate and Energy -ohjelmistoa. Ohjelmisto on ns. dynaaminen laskentamenetelmä, jolla voidaan simuloida rakennuksen termisiä olosuhteita sekä energiankulutusta. Ohjelmisto pystyy hyödyntämään arkkitehtimalleja (IFC) ja MagiCAD Room pohjaisia IFC-malleja.