Repertuaariimme kuuluvat mm. erilaiset päästö-, työhygienia-, voimalaitos- ja energiamittaukset sekä LVIASJ-, valaistus-, melu- ja puhdastilamittaukset sekä ilmastointijärjestelmien säädöt. Myös teknisten ongelmien selvittämiseksi ja suunnitteluhankkeiden tueksi tarvitaan mittauksia ja kenttätutkimuksia. Suunnitteluun tarvitaan tietoa koneiden, laitteiden, rakennusten ja järjestelmien todellisesta toiminnasta. Tämän vuoksi mittauspalvelut ovat osa päivittäistä tekemistämme.


AX-Suunnittelu Mittaukset ja Selvitykset

Päästömittaukset

Teemme teollisuus- ja energiantuotantolaitosten lupaehtojen mukaiset päästömittaukset sekä vianetsintä- ja prosessinsäätömittaukset. Insinööritoimisto AX-LVI Oy:n ympäristöyksikön päästömittaustoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T232. Akkreditoinnin pätevyysalue löytyy FINAS:in sivuilta www.finas.fi. Toimielin täyttää standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 vaatimukset.

AX-Consulting Finas.fi


Työhygieeniset mittaukset ja selvitykset

Korkea melutaso, huono ilmanvaihto ja hengitysilman sisältämät epäpuhtaudet ovat esimerkkejä huonosta työhygieniasta ja sisäilmastosta. Kokemuksemme työhygieenisistä mittauksista ja selvityksistä kattaa kaiken toimistohuoneista raskaimman teollisuuden työpisteisiin. Tiloja suunnitellessa on itsestään selvää, että hyvät työskentelyolosuhteet ovat lähtökohtana. Autamme myös erilaisten parannushankkeiden tukirahoitusten hakuprosesseissa.


Melumittaukset ja selvitykset sekä mallinnukset

Teemme erilaisia meluselvityksiä teollisuudelle, asuinalueiden suunnittelua varten, konserttitapahtumille tai mille tahansa melua tuottavalle toiminnalle. Perinteisten mittausten lisäksi palveluihimme kuuluvat SoundPLAN – melumallinnusohjelmalla tehtävät selvitykset.

Melun lisäksi käytämme mallinnusohjelmia myös päästöjen ja vaarallisten kaasujen leviämisen selvittämiseen.


Energia- ja LVI-tekniset mittaukset

Energiansäästöpotentiaalin selvittämiseksi mittaukset ovat elinehto. Energia-analyysin yhteydessä tehtäviä mittauksia voidaan hyödyntää myös muuten, esimerkiksi talotekniikan kunnon arviointiin. Hyvinkään suunniteltu LVI-järjestelmä ei toimi ilman mittausta ja säätöä. Mittaaminen on myös keino löytää mahdolliset viat. Mittauskokemuksemme ja järjestelmien monipuolinen tuntemus auttaa meitä löytämään niin energiahäviöt kuin LVI-teknisten järjestelmien ongelmat.


Energiakatselmukset, -analyysit ja -selvitykset

Motiva-katselmukset ja -analyysit ovat työ- ja elinkeinoministeriöiden tukemia selvityshankkeita, joista laaditaan yksityiskohtainen raportti energiankäytöstä ja joukko energiansäästöehdotuksia takaisinmaksuaikoineen. AX-Suunnittelulla on vankka kokemus katselmustoiminnasta niin pienten palvelurakennusten kuin valtavien tehdaskompleksienkin osalta. Teemme näihin kohteisiin myös rakennuslupaa varten tarvittavat energiaselvitykset ja energiatodistukset.


Kehityshankkeet, tutkimukset ja selvitykset

AX-Suunnittelulla on pitkä historia hankesuunnittelun, teknisten ongelmaselvitysten, julkishallinnon selvitysten sekä erilaisten oppaiden, esitteiden ja tutkimusraporttien tekemisestä. Kokenut henkilöstö ja kattava kenttämittauskalusto antavat hyvät valmiudet ongelmien ratkaisemiseen sekä vaikeiden teknisten asioiden tuomiseen kansantajuiseen muotoon.