Jokainen vastuuntuntoinen yritys pyrkii minimoimaan aiheuttamansa ympäristövaikutukset vähintään lakisääteisten ympäristö- ja turvallisuusvelvoitteidensa tasoisesti. Me AX-Suunnittelussa olemme auttaneet jo satoja yrityksiä saavuttamaan nämä tavoitteensa. Erikoisosaamisemme kattaa keskeiset ympäristö- ja turvallisuustekniikan osa-alueet.


AX-Suunnittelu Ympäristö ja turvallisuus

Ympäristöasioiden hallinta

Alati muuttuva ja monitahoinen lainsäädäntö luo velvoitteita ja lisää vastuuta. Me AX-Suunnittelussa teemme säädösten mukaiset selvitykset ja autamme ymmärtämään lainsäädännön koukeroita. Olemme kokeneita mm. ympäristölupa- ja kemikaaliasioissa sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmissä. Hallitsemme myös energia- ja materiaalikatselmukset sekä suunnitelmat, joiden avulla löydämme potentiaaliset säästökohteet.

AX-Suunnittelun erikoisosaamisalueisiin ympäristöasioiden hallinnassa kuuluvat mm:

 • ympäristölupa-asiat
 • päästöjen vähentämisselvitykset
 • VOC-puhdistinlaitokset (mm. polttolaitokset)
 • pölynpoisto
 • hajupaneeli, hajunvähentämisratkaisut
 • sammutusjätevesisuunnitelmat
 • ympäristöriskiselvitykset
 • sammalpallotutkimukset
 • meluntorjuntasuunnitelmat
 • energiatutkimukset ja -katselmukset

Turvallisuustekniikka

Olipa kyse vaarallisten kemikaalien käytöstä, konehankinnasta tai vaikkapa rakentamisprojektista, hankkeeseen ryhtyvän on hallittava toiminnasta aiheutuvat riskit. Toiminnanharjoittajille on säädetty monia velvoitteita, joilla pyritään ehkäisemään henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja sekä edistämään yleistä turvallisuutta. AX-Suunnittelun erikoisosaamisalueisiin turvallisuustekniikan alalla kuuluvat mm:

 • ATEX-Suunnittelu
 • Räjähdyssuojausasiakirjojen laadinta
 • Ex-tilaluokittelu
 • Laitteiden ATEX-vaatimusten mukaisuuteen liittyvät asiantuntijatehtävät
 • Kemikaaliturvallisuuskatselmukset (VNa 856/2012)
 • Kemikaalionnettomuusskenaariot ja seurausanalyysimallinnukset
 • Vaaranarvioinnit ja prosessiriskianalyysit
 • Työhygieeniset riskinarviot
 • Pelastussuunnitelmat
 • Kiinteistöjen turvallisuuskoordinaattoritehtävät

Turvallisuussuunnittelu on vaativaa ja vastuullista asiantuntijatyötä. Me olemme alusta lähtien perustaneet asiantuntemuksemme vaarallisten prosessien, toimintojen ja aineiden perusteelliseen tuntemiseen, jota olemme voineet syventää muun suunnittelutoimintamme ja erityisesti itse suorittamiemme mittausten yhteydessä. Vaikka jokainen kohde on yksilöllinen ja tapauskohtainen, myös analogiat ovat vahvoja - kokemuksesta on tässäkin työssä merkittävää apua.

Turvallisuustekniikan asiakkaamme edustavat elinkeinoelämän koko kirjoa: joukkoon kuuluu niin telakoita, kuin muutaman hengen pienyrityksiä; niin maalaamoja, leipomoita, voimalaitoksia, konepajoja, puusepänverstaita kuin kemian teollisuutta, unohtamatta oppilaitoksia, sairaaloita ja tutkimuslaboratorioita.


Työhygienia ja työturvallisuus

Työhygieniaan ja turvalliseen työympäristöön liittyviä mittauksia tehdään lakien velvoittamana, sekä työnantajan tai työntekijöiden aloitteesta. Laaja mittausosaamisemme, sekä tuotanto- ja torjuntatekniikoiden tuntemus mahdollistaa myös korjaustoimenpiteiden toteuttamisen. Prosessitekniset muutokset, koteloinnit, kohdepoistot ja yleisilmanvaihto - suunnittelupalvelumme kattaa kaikki osa-alueet, jolloin lopputuloksesta saadaan paras mahdollinen.

AX-Suunnittelun erikoisosaamisalueisiin työhygienian ja työturvallisuuden alalla kuuluvat mm:

 • Työhygieeniset mittaukset
 • Melumittaukset
 • Olosuhdemittaukset (veto, lämpö, kosteus, hiilidioksidi)
 • Tärinämittaukset
 • Lämpökamerakuvaukset
 • Kohdepoistosuunnittelu

Mallinnukset ja selvitykset

Ympäristön hyvinvoinnin vuoksi lainsäädäntö velvoittaa yrityksiä monenlaisiin toimiin. AX-Suunnittelu tekee päästömittauksia, päästöjen vähentämissuunnitelmia, sekä leviämismalliselvityksiä. Mallintaminen on oiva työkalu päästöjen ja melun, sekä vaarallisten kaasujen leviämisen selvittämiseen, hajua unohtamatta. Meillä on myös oma hajupaneeli, joka nuuhkii hajuhaitat selville! Mallintamista voidaan hyödyntää myös onnettomuuksiin varautumisessa. Lisäksi suunnittelemme päästöjen vähentämismenetelmiä, sekä melun torjuntakeinoja, joiden vaikutus ympäristöön voidaan mallintaa etukäteen.

AX-Suunnittelun erikoisosaamisalueisiin mallinnuksissa kuuluvat mm:

 • Päästöjen, melun ja hajujen leviämismallinnukset
 • Kemikaalionnettomuusskenaariot, seurausanalyysimallinnukset
 • Räjähdyspaineen purkulaskelmat

Mittauspalvelut

Mittaustoimintamme on hyvin laaja-alaista, käytännönläheistä ja tarkoituksenmukaista. Mittauspalettiimme kuuluu päästö-, sisäilmasto-, työhygienia-, melu-, LVI- ja energiamittaukset. Mitattaessa saavutetaan suuria synergiaetuja suorittamalla kaikki mittaukset kohteessa samaan aikaan. Mittaustuloksista laadimme kansantajuiset selvitykset toimenpide-ehdotuksineen. Mittaajien kokemus kaikilta osa-alueilta takaa laajan näkemyksen tarkasteltaviin asioihin. Mittaustoiminnallamme on jalat maassa ja pää kylmänä!